หน้าหลัก » Blogs » เรียนอนุบาลนั้น . . . สำคัญไฉน? (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิธีการ Waldorf เป็นความเคลื่อนไหวของการศึกษาทางเลือก (Alternative education) ที่แตกต่างจากการศึกษากระแสหลัก (Mainstream education) เป็นการศึกษาเอกเทศ (Independent) ซึ่งก่อตั้งเป็นโรงเรียน Waldorf ในปี พ.ศ. 2462 เพื่อสนองตอบความต้องการของพนักงานโรงงานบุหรี่ Waldorf-Astoria ในนคร Stuttgart ประเทศเยอรมนี

ณ ปี พ.ศ. 2555 มีโรงเรียน Waldorf จำนวน 1,025 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 2,000 แห่ง และศูนย์การศึกษาพิเศษ 530 แห่ง ตั้งอยู่ใน 60 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนรัฐ (Public school) โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (Charter school) และโรงเรียนตามบ้าน หรือการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ซึ่งยึดถือปรัชญาเดียวกันเป็นพื้นฐาน (Waldorf-based) อีกมากมายหลายแห่ง

ปรัชญาของ Waldorf ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในเรื่องร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ (Anthroposophy) ซึ่งพัฒนาโดย Rudolf Steiner ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2404 ถึง 2468 เขาอธิบายถึง 3 ขั้นตอน ในช่วง 7 ปีของพัฒนาการเด็ก โดยในขั้นแรก จะเน้นหนักการเรียนรู้ อย่าง “เลียนแบบ” (Imitative learning) ของทักษะที่จำเป็นในปฐมวัย (Early childhood)

ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นวัยต้นของประถมศึกษา จะเน้นหนักพัฒนาการแสดงออกด้านศิลปะของนักเรียน และความสามารถทางสังคม ซึ่งหล่อหลอม (Fostering) มิติ (Modes) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และการวิเคราะห์ (Analytical) เข้าด้วยกัน แล้วขยายขอบเขตไปยังอุดมการณ์ (Idealism)

ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นวัยปลายของประถมศึกษา จะเน้นหนักบทบาทของจินตนาการ (Imagination) ในการเรียนรู้ และให้คุณค่า (Value) ต่อบูรณาการของวิชาการ (Academic) การปฏิบัติ (Practical) และความสามารถทางศิลปะ (Artistic)

หลักสูตรการพัฒนาครูของ Waldorf นั้นประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการสอน และผลงานด้านจิตวิญญาณของ Steiner อาทิ ศิลปะ ดนตรี กวีนิพนธ์ และหัตถกรรม ซึ่งได้รับการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ดวย และผู้เข้าเรียนจะได้รับการคาดหวังให้ผลิตไม่เฉพาะเพียงเรียงความ (Essay) สมุดผลงาน (Workbook) และแผนบทเรียน (Lesson plan) แต่ยังรวมถึง ภาพวาด ภาพระบายสี การแสดงนาฏศิลป์ (Theatrical performance) และผลงานอื่นๆ ที่แสดงควาสามารถในด้านอื่นๆ ครบตลอดหลักสูตร

จุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษานี้ ก็เพื่อปูพื้นฐาน ให้พัฒนาการของแต่ละบุคคลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในแง่มุมของเสรีชนที่มีจริยธรรม เพียบพร้อมด้วยขีดความสามารถทางสังคม (Social competence) สูง โดยที่ครูใช้วิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative) มากกว่าเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเฉพาะในปีก่อนวัยรุ่น (Pre-adolescent) โรงเรียนมีความเป็นอิสระ (Autonomy) สูงที่จะเลือกวิธีการสร้างหลักสูตร และปกครองตนเอง

ในยุโรปกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งส่วนใหญ่ของโรงเรียน Waldorf นั้น วิธีการ Waldorf เป็นที่ยอมรับว่าเป็นรูปแบบตัวอย่าง (Model) ของการศึกษาทางเลือก แต่ในที่อื่นๆ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยเฉพาะการสอนของโรงเรียน ในวิชาการที่มิใช่วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง (Pseudoscience) และความเชื่อของโรงเรียนในเรื่องการแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) อาทิ Homeopathy ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล

  1. Waldorf education - http://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education [2013, February 22].
  2. Rudolf Steiner - http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner [2013, February 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน