หน้าหลัก » Blogs » เล่นนั้นสำคัญไฉน (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เล่นนั้นสำคัญไฉน

ปัจจุบัน มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence – AI) อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้น จะค่อยๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาแทนที่มนุษย์ในสาขาอาชีพต่างๆ

ตอนที่แล้วได้กล่าวว่า การเล่นอย่างอิสระมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพัฒนาการด้านอารมณ์ ช่วยลดการเกิดอาการซึมเศร้า และวิตกกังวลได้ และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะซึ่งไม่สามารถใช้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์มาทำแทนได้

อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญมีอยู่ว่า เราประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสร้างผู้นำและนักคิดนักประดิษฐ์ได้มากน้อยเพียงใด ใน World Development Report ของธนาคารโลก (World Bank) ฉบับเดือนกันยายน 2017 กล่าวว่า มีนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วโลกทั้งสิ้น 650 ล้านคน แต่นักเรียนจำนวน 250 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ไม่ได้เรียนทักษะพื้นฐานตามที่ควรจะได้รับ และไม่สามารถอ่านเขียนหรือคิดเลขง่ายๆ ได้ แม้ว่าจะเข้าเรียนได้หลายปีแล้วก็ตาม

ไม่เพียงแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นที่มีปัญหา มูลนิธิ LEGO (LEGO Foundation) กล่าวว่า ปัญหาด้านการศึกษานั้น แย่กว่าที่ธนาคารโลกได้กล่าวไว้ นั่นคือ ไม่เพียงแต่เด็กๆ ไม่ได้เรียนทักษะพื้นฐานที่ควรจะได้รับเท่านั้น แต่ทักษะที่พวกเขาเรียนนั้นไม่กว้างพออีกด้วย โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการเผชิญหน้าความท้าทายต่างๆ ในอนาคต ทักษะเช่น ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นหมู่คณะนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะเกิดได้จากวิธีการเรียนรู้ของเด็กๆ มากกว่า

ระบบการศึกษาในหลายๆ ที่ยังไม่พัฒนาไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป หากแต่ยังใช้วิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งตอบโจทย์ของศตวรรษที่ผ่านมา แต่ไม่ตอบโจทย์ของโลกปัจจุบัน นั่นคือ เน้นการวัดผลการเรียนรู้เป็นหลัก เป็นผลให้เด็กๆ (แม้กระทั่งครู) รู้สึกเครียดและเหนื่อยหน่าย

รายงาน Global Human Capital Report กล่าวว่า ระบบการศึกษาในโรงเรียนไม่ได้ให้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่ตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานเลย อาจกล่าวได้ว่า วิกฤติทางการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต้องนำมาพิจารณากันใหม่ว่า จะทำอย่างไรให้เกิดระบบการศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ รับมือกับความท้าทายในอนาคต

วิธีหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือ การให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเล่น นักการศึกษาทั้งหลายควรต้องเลิกคิดว่า การเล่นของเด็กๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อความสามารถทางการเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการของพวกเขา การเล่นนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กๆ พวกเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบทบาทสมมติเป็น Batman (แบตแมน) หรือเล่นจัดงานเลี้ยงให้เพื่อนในจินตนาการ ล้วนเป็นโอกาสให้เด็กๆ ฝึกคิดอย่างเป็นตัวของตัวเองทั้งสิ้น ซึ่งเป็นกระบวนการการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญ

การเล่นยังช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการอีกด้วย เช่น การเล่นสร้างบ้านจะช่วยพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาด้วย

งานวิจัยฉบับหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า เงินทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้ในการลงทุนในการศึกษาที่เน้นการเล่นนั้น จะคืนทุนให้กับสังคมถึง 7 -12 ดอลลาร์ทีเดียว ดังนั้น กล่าวได้ว่า การเล่นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแก่สังคม การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้โดยเน้นการเล่นจะช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติของเด็กๆ และช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งจะก่อให้เกิดความใฝ่รู้อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำและนักคิดในอนาคต

แหล่งข้อมูล:

  1. “The Secret Power of Play” - http://time.com/4928925/secret-power-play/. [November 1, 2018].
  2. “Why playtime is key to raising successful children” - https://www.weforum.org/agenda/2018/01/how-play-can-help-children-overcome-a-fractured-world/. [November 1, 2018].
  3. “The Rate of Return to the HighScope Perry Preschool Program” https://heckmanequation.org/resource/the-rate-of-return-to-the-highscope-perry-preschool-program/ [November 2, 2018].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน