หน้าหลัก » Blogs » เสริมสร้างทักษะ ณ ค่ายฤดูร้อน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลปิดเทอมใหญ่ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูร้อนที่มีเวลาพักการเรียนที่ยาวนานนับเป็นเดือนๆ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมานานแล้วว่า เป็นช่วงที่บรรดาเด็กเล็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาจะได้พักผ่อน หลังจากที่คร่ำเคร่งอยู่กับการเรียนมาเกือบตลอดปี

แต่ในสังคมทุกวันนี้ ตามค่านิยมร่วมสมัย เทศกาลหยุดเรียนช่วงฤดูร้อน มิได้ป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอีกต่อไป กลับกลายเป็นว่า กิจกรรมของบรรดาเด็กนักเรียนที่ต้องผูกพันกับการเล่าเรียน ยังต้องดำเนินต่อไปในรูปแบบของการเรียนพิเศษ เพื่อเสริมทักษะ หรือสั่งสมความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวออกไปในวันข้างหน้าอย่างไม่มีข้อจำกัด กิจกรรมดังกล่าวคือการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้กับหลักสูตรนอกตำราเรียน ในการเสริมสร้างทักษะให้เด็กนักเรียน

ค่ายฤดูร้อน (Summer camp) เป็นโครงการของเด็ก หรือเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ที่เรียกว่า “ผู้นำค่าย” (Cabin leader) ในช่วงฤดูร้อนของบางประเทศ ผู้เข้าค่ายดังกล่าว เรียกว่า “ชาวค่าย” (Campers) มุมมองดั้งเดิมของค่ายฤดูร้อนก็คือ สถานที่ในป่าที่มีการเดินป่าเป็นระยะทางไกล (Hike) พายเรือ (Canoe) และก่อกองไฟ (Campfire)

ค่ายฤดูร้อนได้วิวัฒนารูปแบบที่ยอมรับกิจกรรมหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น อาทิ ค่ายศิลปะการแสง (Performing arts) ดนตรี มายากล คอมพิวเตอร์ การเรียนภาษา คณิตศาสตร์ การลดน้ำหนัก [สำหรับเด็กอ้วน] และเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ แต่อันที่จริงแล้ว ค่ายฤดูร้อน สามารถจัดขึ้นสำหรับคนทุกวัย รวมทั้งค่ายที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต์

สมาคมค่ายอเมริกัน (American Camp Association : ACA) รายงานว่า แต่ละปีจะมีเด็กประมาณ 10 ล้านคนที่เข้าค่ายพักแรม ซึ่งมีอยู่ 12,000 แห่งทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 ACA รายงานว่า 75% ของค่ายต่างๆ ได้เพิ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อชะลอแนวโน้มที่กำลังลดลงของการสมัคร (Enrollment) เข้าค่ายฤดูร้อน

แนวโน้มดังกล่าว เกิดจากขนาดครอบครัวที่เล็กลง โครงการเสริมการศึกษา (Supplemental education) นานาชนิด และความนิยม [ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ] ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอื้อต่อการให้เด็กอยู่ในที่ร่ม [มากกว่าที่แจ้ง] และดึงดูดความสนใจของเด็กในปัจจุบัน มากกว่าชั่วอายุคนก่อนหน้านี้

จุดมุ่งหมายแรกของค่ายฤดูร้อนส่วนมากเพื่อพัฒนการทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และอาจเป็นโอกาสให้เด็กเรียนรู้ความเสี่ยง ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการฟูมฟัก (Nurture) อย่างทะนุถนอม ค่ายฤดูหนาว (Winter camp) ก็มีลักษณะเดียวกันกับค่ายฤดูร้อน แต่ได้รับความนิยมน้อยกว่าช่วงฤดูร้อน

ในค่ายหลายๆ แห่ง ผู้นำค่าย อาจได้รับมอบหมายให้ดูแลชาวค่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายกลุ่มด้วยกัน ผู้นำค่ายจึงอาจอยู่ร่วม (Accommodation) กับชาวค่าย หรือผู้นำค่ายอื่นๆ ผู้นำค่ายส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น หรือเยาวชนระดับมัธยมปลายถึงนักศึกษาปีต้นๆ ของมหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูล:

  1. ศึกษาพาที : ปิดเทอมหยุดเรียน เข้าค่าย-เรียนหลักสูตรนอกตำรา - http://www.naewna.com/local/47782 [2013, April 23].
  2. Summer camp - http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp [2013, April 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน