หน้าหลัก » Blogs » เสริมสร้างทักษะ ณ ค่ายฤดูร้อน (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในค่ายบางแห่ง ชาวค่ายจะนอนค้างคืน (Overnight) แต่บางแห่งก็เป็นค่ายกลางวัน (Day camp) ซึ่งชาวค่าย (Camper) จะไปเช้า-เย็นกลับและบางค่ายก็มีโครงการทั้งสองรูปแบบ ในสหรัฐอเมริกา ค่ายพักแรม (Residential camp) จะมีสถานที่เพื่อนอนค้างแรม (Sleep-away camp) สำหรับเด็กนักเรียนที่ออกไปนอนนอกบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิต

ค่ายพักแรมเริ่มกำเนิดเป็นครั้งแรก [เท่าที่จารึกในประวัติศาสตร์] ณ เมือง Appenzell [อยู่ย่านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์] ในเทือกเขา Alps ในปี พ.ศ. 2419 เมื่อบาทหลวง บีอ็อง (Pastor Bion) จัดตั้งค่ายพักแรมช่วงวันหยุด โดยมีเด็กๆ ช่วยกันทำบ้านบนต้นไม้ (Tree house) ร้องเพลง แสดงละคร ประดิดประดอยว่าว และเล่นเกมผจญภัย (Adventure)

หลังสงคราม ฝรั่งเศส ได้อาศัยรูปแบบของ (Model) ของบาทหลวงบีอ็อง ในการนำพาเด็กๆ ที่เติบโตระหว่างสงคราม ออกจากตัวเมืองต่างๆ ไปยังชนบท เพื่อตั้งค่ายพักแรม และให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาสำหรับเด็กทุกคน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแล ปัจจุบันเรียกว่า “Centre de vacances” โดยที่มากกว่า 25% ของเด็กทั่วประเทศเข้าค่ายวันหยุดร่วมกัน (Collective holidays) ทุกๆ ปี

ค่ายฤดูร้อนของชาวอเมริกัน ได้รับการพัฒนามาจากรากฐานทางวัฒนธรรม (Cultural root) ที่แตกต่างออกไป อันได้แก่ค่ายทางศาสนา ค่ายรัฐบาล ค่ายเอกชนที่ไม่หวังกำไร และหวังกำไร อาทิ YMCA (Young Men’s Christian Association), YWCA (Young Women’s Christian Association) ลูกเสือชาย (Boy Scout) และลูกเสือหญิง (Girl Scout)

ในสหรัฐอเมริกา โครงการสร้างเสริมทักษะ (Enrichment) ประกอบด้วยนานากิจกรรมนอกหลักสูตร ที่มิได้หวังผลทางวิชาการ (Scholastic) เพียงแต่ต้องการขยายขอบเขตแนวความคิด (Conception) และความสนใจ (Interest) ของเด็กนักเรียน ซึ่งตามปรกติ เด็กนักเรียนจะสนใจกิจกรรมดังต่อไปนี้

การถ่ายภาพ (Photography) บริการชุมชน (Community service) การแสดงละคร (Drama) การเล่นมายากล (Magic) ประดาน้ำ (Scuba diving) การผลิตวีดิทัศน์ (Video) การออกแบบหนังสือการ์ตูน (Comic) นิติวิทยาศาสตร์ (Forensics) ประวัติศาสตร์ (History) การเขียนข่าว (Journalism) การปรุงอาหาร (Cooking) และโยคะ (Yoga)

ค่ายวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ สร้างโอกาสที่น่าประหลาดใจ (Amazing) ให้เด็กนักเรียนในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (Hands on) ที่เปิดโลกทัศน์ของเด็กนักเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ (Natural surroundings) นักจิตวิทยา จำนวนมากเห็นด้วยกับแนวความคิดที่จะให้เด็กนักเรียนอยู่นอกอาคาร โดยไม่จำกัดกรอบเวลา

ค่ายเทคโนโลยี มุ่งเน้นการศึกษาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การออกแบบเกม การสร้างเกม 3 มิติ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบกราฟฟิค การสร้างหุ่นยนต์ (Robot) และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ายที่จัดตั้งขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย (Campus) มักมีจุดประสงค์สำหรับนักศึกษาฝึกหัดงานในวิชาที่เรียน หรือดึงดูดนักเรียนมัธยมให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของตนเองในภายหน้า

แหล่งข้อมูล:

  1. ศึกษาพาที : ปิดเทอมหยุดเรียน เข้าค่าย-เรียนหลักสูตรนอกตำรา - http://www.naewna.com/local/47782 [2013, April 24].
  2. Summer camp - http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp [2013, April 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน