หน้าหลัก » Blogs » แท็บเล็ตพกพาของน้องหนู (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC Per Child : OTPC) จึงได้เกิดขึ้น

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดซื้อแท็บเล็ตปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1,600,000 เครื่อง สำหรับจัดสรรให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่า ขณะนี้ หน่วยงาน 7 สถานศึกษาในกำกับ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดราคาแท็บเล็ตผ่านระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ให้แทนเรียบร้อยแล้ว

สถาบัน 7 แห่งดังกล่าว ได้แก่ (1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (3) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (4) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (5) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (6) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ (7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา

นโยบาย 1 คอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) พกพาต่อ 1 นักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ลดความไม่เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา (Education Equality) และยกระดับคุณภาพการศึกษา (Education Quality) ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสนุกกับการเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กรวยหรือเด็กจนก็มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์พกพาโดยถ้วนหน้า เป็นโยบายของรัฐบาลที่เริ่มปฏิบัติได้จริงในปี พ.ศ. 2555 โดยมีการจัดสรรแท็บเล็ตจำนวน 860,000 เครื่อง ให้นักเรียนป.1 ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา

ที่จริงแล้วโครงการนี้เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ในอันที่จะพัฒนาด้านการศึกษา (ความสามารถในการอ่านและเขียน การขาดแคลนบุคลากรครู) โดยผลการศึกษาพฤติกรรมของเด็กที่ได้จากข้อมูลบันทึกในแท็บเล็ตนั้น จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก และครูจะสามารถเข้าใจถึงจุดดีจุดด้อยของนักเรียนแต่ละคนได้

ลักษณะของแท็บเล็ต พีซี (Tablet personal computer : Tablet PC) นั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากทาง Microsoft ได้ทำการเปิดตัว Microsoft Tablet PC ในปี พ.ศ.2544

แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นิยมมากนัก แท็บเล็ต พีซี ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือวางบนตัก (Laptop) ตรงที่อาจจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งาน แต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน (มีแป้นพิมพ์ปรากฏบนหน้าจอใช้การสัมผัสในการพิมพ์) โดยทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน

แหล่งข้อมูล-

  1. ‘แท็บเล็ต’เข้า ครม.อังคารที่ 12 ก.พ. สพฐ.เป็นตัวแทน 7 หน่วย เคาะประมูล http://www.naewna.com/local/41007 [2013, February 14].
  2. One Tablet PC per Child: Education for All. http://www.thaigov.go.th/en/news-room/item/71389-one-tablet-pc-per-child-education-for-all.html [2013, February 14].
  3. โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย http://www.otpc.in.th/aboutus.html [2013, February 14].
  4. Tablet PC. http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282 [2013, February 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน