หน้าหลัก » Blogs » แท็บเล็ตพกพาของน้องหนู (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียน ป.1 ที่ได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้นเมื่อขึ้นระดับชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2556 ก็จะนำเครื่องแท็บเล็ตติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วจะนำไปบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตของเด็กเมื่อเรียบร้อย สพฐ.จะใช้วิธีการนำเนื้อหาสาระทั้งหมดบรรจุในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) ส่งไปยังโรงเรียน เพื่อทำการอัพโหลดใส่เครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียน

การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียน ป. 1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) โดยมีระยะเวลาการใช้งานทั้งสิ้น 3 ปี กล่าวคือ เมื่อจบชั้น ป. 1 เครื่องแท็บเล็ต จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อเรียนชั้น ป. 2 และ ป. 3 และจะมีโครงการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นอื่นต่อไปภายในอนาคต และหากถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน นักเรียนจะถือแท็บเล็ตเครื่องเดิมติดตามตัวไปด้วย

โดยโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเนื้อหาภายในเครื่องแท็บเล็ต ป. 1 เรียกว่าระบบ Learning System (LSystem) ซึ่งคณะผู้จัดทำระบบซึ่งเกิดจากการรวมตัว ของอาสาสมัคร วิศวกร ครู ระดับแนวหน้าของประเทศ ได้มอบให้กับรัฐบาลฟรี จำนวน 1 ล้านสิทธิการใช้ (License) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการเนื้อหา (Contents) ที่มีจำนวนมากของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ให้มีทิศทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกว่าระบบ “การจัดการความรู้” (Knowledge Management : KM)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ที่อันตรายในระดับต้น แต่การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตที่ดีเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองควรให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานสูงสุด หากผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ก็ไม่ควรให้บุตรหลาน ใช้งานอยู่เพียงลำพัง

เครื่องแท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC) จะไม่สามารถนำเกมใส่เข้าไปได้ เนื่องจากระบบของเครื่อง ที่อยู่ในโครงการนี้ ไม่มี Google Play และมีรหัสผ่านเพื่อป้องกันการติตตั้งโปรแกรมเกม

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมระบบวัดผลประเมินผล และได้มีการทำการวิจัยก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการนำเครื่องแท็บเล็ตมาบูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ใน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ส่วนมาตรการติดตามผลการใช้แท็บเล็ต จำนวน 860,000 เครื่อง ที่แจกนักเรียนป.1 ทั่วประเทศไปแล้วนั้น สพฐ.มีการดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่

  1. สำรวจผลการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ e-MES มีสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นผู้รายงานผลการใช้งานแท็บเล็ต อาทิ ได้รับเครื่องครบหรือไม่ ปัญหาการใช้งานทั้งแบตเตอรี่ ระบบ ความเร็ว ความจุ สภาพการใช้งานต่อวัน ต่อสัปดาห์ นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้อย่างไร เป็นต้น แต่การสำรวจดังกล่าวยังเป็นการรายงานผลในภาพกว้างอยู่ ถึงแม้จะมีความรวดเร็วก็ตาม
  2. การติดตามการใช้เชิงวิจัย มอบให้ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) เป็นผู้ดำเนินการซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว คาดว่าหลังจากปิดภาคเรียนช่วงประมาณเดือนมีนาคมนี้คงทราบผลวิจัยเบื้องต้นบ้าง

แหล่งข้อมูล

  1. ‘แท็บเล็ต’เข้า ครม.อังคารที่ 12 ก.พ. สพฐ.เป็นตัวแทน 7 หน่วย เคาะประมูล http://www.naewna.com/local/41007 [2013, February 15].
  2. คำถามจากผู้ปกครอง http://www.otpc.in.th/faq.html [2013, February 15].
  3. คำถามจากครูและผู้อำนวยการโรงเรียน http://www.otpc.in.th/faq01.html [2013, February 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน