หน้าหลัก » Blogs » โครงสร้างทางครอบครัวมีผลต่อการเรียนของลูก ตอนที่ 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โครงสร้างทางครอบครัวมีผลต่อการเรียนของลูก

ในระยะหลังนี้ โครงสร้างของครอบครัวทั่วโลกมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการหย่าร้าง การแต่งงานใหม่ การอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานเกิดขึ้นโดยทั่วไป ในเรื่องนี้ มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆในครอบครัวนั้นสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการเรียนของเด็กเป็นอย่างมาก

งานวิจัยชื่อ “Effects of Family Structure Type and Stability on Children’s Academic Performance Trajectories” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Marriage and Family ได้ศึกษาข้อมูลของเด็กมากกว่า 8,000 คน ในครอบครัวที่มีโครงสร้างต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด 5 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาปัจจัยต่างๆ คือ โครงสร้างทางครอบครัว การเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว ฐานะทางการเงิน สถานะทางสังคม และผลการศึกษาของเด็กในช่วงเวลาต่างๆ

ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า

  • เด็กที่มาจากครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีความแตกแยก และเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อและแม่พร้อมหน้าแต่มีความแตกแยกนั้น จะมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อและแม่พร้อมหน้าและไม่มีความแตกแยกในครอบครัว และเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงที่ไม่มีความแตกแยกในครอบครัว
  • ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีความสัมพันธ์ราบรื่นและมั่นคงส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวทางเลือกที่มีปัญหาและไม่มั่นคง ผู้ปกครองที่มีรายได้และระดับการศึกษาสูง ในช่วงที่เด็กเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาล มีผลดีอย่างเป็นนัยสำคัญต่อผลการเรียนเลขของเด็ก
  • พัฒนาการทางการเรียนรู้ช้าในเด็กที่มาจากครอบครัวทางเลือกที่ไม่ราบรื่นสัมพันธ์กับความขาดแคลนทรัพยากรด้านการเงิน บุคคล และการเลี้ยงดู ในช่วงที่เด็กเข้าเรียนในชั้นอนุบาล
  • เมื่อมีการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าวในช่วงที่เด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล พบว่าความแตกต่างระหว่างครอบครัวแบบดั้งเดิมกับครอบครัวทางเลือกส่วนใหญ่ลดลงเหลือเพียงระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ มีเพียงครอบครัวที่ไม่ราบรื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเท่านั้นที่มีผลที่น่าพึงพอใจต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ

คณะวิจัยกล่าวว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ต่างจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆที่มุ่งศึกษาเฉพาะผลกระทบด้านลบของครอบครัวทางเลือกเท่านั้น ในแง่ที่งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าความแตกต่างของผลการเรียนของเด็กในครอบครัวที่มีโครงสร้างแตกต่างกันมีปัจจัยหลักมาจากทรัพยากรในครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลงานวิจัยบางชิ้น ดังเช่น งานวิจัยในหนังสือที่ผู้เขียนจะนำเสนอในตอนต่อไป พบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนั้นสามารถดำรงชีวิตได้ดีกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ในขณะเดียวกัน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีแนวโน้มที่จะติดสารเสพติดและมีปัญหาด้านจิตใจมากกว่า

แหล่งข้อมูล:

  1. Nut Allergy Girl, 4, Stopped Breathing http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/nut-allergy-girl-stopped-breathing-4050385 [November 28, 2014]
  2. What is food allergy? What to do when a food allergy is suspected http://www.medicalnewstoday.com/articles/14384.php [November 29, 2014]
  3. Peanut allergy in children with eczema during infancy linked to peanut in household dust http://www.medicalnewstoday.com/releases/285707.php [November 29, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน