หน้าหลัก » Blogs » โพลวันครู ชี้เสียงสะท้อนเด็ก (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในวันครูปีที่ 57 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คงไม่มีใครปฏิเสธการความสำคัญของระลึกถึงพระคุณครู ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต และเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของนักเรียนที่มีต่อครู “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,104 คน ระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2556 สรุปผลดังนี้

  • สิ่งที่นักเรียน “ประทับใจ” ครูมากที่สุด คือ ครูใจดี พูดเพราะ ให้ความรักความห่วงใย (69.36%)
  • สิ่งที่นักเรียน “อยากลืม” สิ่งที่ครูเคยทำกับเรามากที่สุด คือ การถูกทำโทษ โดยการดุด่า ว่ากล่าว ตี /ให้การบ้านหรือให้งานมาทำเยอะๆ (70.08%)
  • นักเรียน “ชอบครู” ที่มีลักษณะอย่างไร คำตอบคือ ใจดี รักและเข้าใจเด็ก พูดคุยสนุกสนาน เป็นกันเอง (65.41%)
  • นักเรียน “ไม่ชอบครู” ที่มีลักษณะอย่างไร คำตอบ คือ ดุ โมโหง่าย ใช้ไม้เรียวทำโทษ /มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพกับเด็ก (61.73%) และ
  • สิ่งที่นักเรียนอยากฝากบอก “ครู” ณ วันนี้ คือ อยากให้ครูเป็นครูที่ดี ใจดี /มีเวลา มีความทุ่มเทตั้งใจสอนเด็กอย่างเต็มที่ (59.64%)

โพลสำรวจดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่เด็กกลัวและไม่ชอบมากที่สุดในครูของตน ก็คือการถูกทำโทษทางร่างกาย (Corporal punishment) ซึ่งถือเป็นการลงโทษโดยเจตนาให้เกิดความเจ็บปวด เพื่อยับยั้งหรือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการตีก้นเพื่อลงโทษ (Spanking) หรือการตีด้วยไม้เรียว ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำโทษทางร่างกาย

พ่อแม่ผู้ปกครองล้วนพร้อมใจกันคัดค้านการลงโทษด้วยไม้เรียว มีการศึกษาวิจัยมากมายในเรื่องนี้เกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีทำโทษดังกล่าว ซึ่งมีผลออกมาแล้วว่าเกิดข้อเสียมากกว่าดี เพราะนอกจากจะถือเป็นการผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้ว ยังเกิดข้อเสียกับตัวเด็กๆ มากกว่าความเจ็บทางกายอีกหลายประการ ดังนี้

งานวิจัยแสดงการเชื่อมโยงระหว่างการตีเด็กและพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเมื่อเด็กเหล่านั้นโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะเด็กไม่สามารถแยกแยะระหว่างการใช้ความรุนแรงทางกายที่ผิด กับการทำโทษทางร่างกายเมื่อพวกเขาทำผิดได้ การตีเด็กถือเป็นการขัดขวางไม่ให้เด็กเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความเมตตากรุณา เพราะเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเกิดความกลัวและโกรธ

นอกจากนี้ การตีเด็กนั้น เป็นการทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กเห็น ปลูกฝังความคิดแบบผิดๆให้เด็กเชื่อว่า การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้ผลมากกว่า การตีเด็กไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดในระยะยาวเลย นอกจากการให้ความร่วมมือของเด็กในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวก็มีพื้นฐานมาจากความกลัวเพียงอย่างเดียว

ความร่วมมือที่มีพื้นฐานมากจากความเคารพรัก จะก่อให้เกิดระเบียบวินัย และการประพฤติตัวที่ดีในระยะยาวได้มากกว่า การตีเด็กถือเป็นการสื่อสารให้เด็กรับรู้ว่า การทำให้คนที่ตัวเล็กและมีอำนาจน้อยกว่าเกิดความเจ็บปวดนั้น ถือเป็นสิ่งที่รับได้ [ซึ่งไม่ถูกต้อง] จะส่งผลให้เด็กไปตีเด็กที่เล็กกว่าได้

แหล่งข้อมูล

  1. พลวันครู ชี้ นักเรียนส่วนใหญ่ อยากให้ครูเป็นครูที่ดี ใจดี /มีเวลา ทุ่มเทตั้งใจสอนเด็กเต็มที่ - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1358145640&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, January 22].
  2. Spanking - http://en.wikipedia.org/wiki/Spanking [2013, January 22].
  3. Corporal Punishment: Is Spanking Children Effective Discipline? - http://suite101.com/article/corporal-punishment-is-spanking-children-effective-discipline-a270859 [2013, January 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน