หน้าหลัก » Blogs » โรงเรียนสาธิต แนวคิดมิติใหม่ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เปิดเผยถึง หลักสูตรการศึกษาในมิติใหม่ ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เน้นหนักการสร้างทักษะชีวิตเพื่ออนาคต อันเป็นการวางรากฐานเตรียมความพร้อมสู่ระบบอุดมศึกษา ให้ก้าวไปแข่งขันในระดับโลกได้

โรงเรียนสาธิต (Demonstration school) เป็นโรงเรียนทดลอง (Laboratory) สำหรับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาครู (Teacher education) และใช้สำหรับการฝึกหัดผู้ที่จะเป็นครูในอนาคต การทดลอง (Experimentation) และวิจัยด้านการศึกษา และเพื่อพัฒนาความเป็นวิชาชีพ

โรงเรียนทดลองจำนวนมากได้ทำตามรูปแบบ (Model) ของการศึกษาเน้นประสบการณ์ (Experiential education) ตามแนวโรงเรียนทดลองแต่ดั้งเดิมของ จอนห์ ดิวอี ณ มหาวิทยาลัย Chicago ปัจจุบัน โรงเรียนดังกล่าวยังดำเนินอยู่ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ภายใต้ชื่อที่อาจจะแตกต่างกัน อาทิ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย (Campus school) โรงเรียนแบบอย่าง (Model school) และโรงเรียนพัฒนาการเด็ก (Child development school)

แต่ทั้งหมดนี้ มีความเชื่อมโยงกับสถานอุดมศึกษา แต่ละแห่งมีสายสัมพันธ์และโครงสร้างชั้นเรียน (Grade configuration) ที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) โรงเรียนบางแห่งรองรับเฉพาะเด็กอนุบาล (Kindergarten) และ/หรือ ปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 แต่บางแห่งก็มีต่อถึงมัธยมศึกษา (High school)

ชั้นเรียนในโรงเรียนทดลอง จะเป็นสถานสังเกตการณ์ (Observation) ของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยที่ครูและนักเรียนไม่ทราบการสังเกตดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการหันเหความสนใจ (Distraction) หรือการรบกวน (Disruption) กิจกรรมในชั้นเรียน

ก่อนยุคการย่อส่วนให้เล็กจิ๋ว (Miniaturization) และการเปลี่ยนเป็นวงจรทรานซิสเตอร์ (Transistorization) ของกล้องถ่ายรูปอิเล็กทรอนิกส์ การสังเกตระบบการสอนในโรงเรียนทดลอง มักใช้วิธีการสังเกตโดยตรงอย่างละเอียดลออ (Elaborate) ผ่านดาดฟ้า (Deck) ที่สร้างขึ้นพิเศษเหนือห้องเรียน ห้องสังเกตการณ์ข้างห้องเรียน หรือกระจกด้านเดียว (One-way mirror) และการพูดคุยผ่านระบบขยายเสียง-สื่อสาร (Speaker/intercom)

โรงเรียนทดลองสมัยใหม่ ไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษกับการก่อสร้างอาคารอีกตอไป เพราะสามารถใช้การออกแบบมาตรฐาน (Standard-design) ของโรงเรียนทั่วไป เพียงแต่ติดตั้งด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed circuit television : CCTV) ซึ่งเป็นพลาสติกสีดำซ่อนอยู่ใต้หลังคาโค้ง (Dome) บนฝ้าเพดาน

เลนส์การเห็น (Lens optics) เชิงซ้อนและกล้องหลายตัว (Multiple cameras) ทำให้มุมมองจากใต้หลังคาโค้งม กวาดส่องไป ได้รอบทิศ 360 องศา โดยปราศจากเสียงของส่วนที่หมุนเคลื่อนไหว และการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถสังเกตการณ์จากระยะไกล (Remote) และมีปฏิสัมพันธ์กับครูและนักเรียนในห้องเรียนได้เมื่อต้องการ

อันที่จริง ไม่มีการปิดบังเรื่องการสังเกตการณ์นักเรียน หรือครูกับนักเรียน เพราะเป็นที่รับรู้กันว่า ได้มีการติดตั้งกระจกหรือกล้องถ่ายรูปไว้ในชั้นเรียนแล้ว เพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีคนมาสังเกตการณ์เท่านั้นเอง

แหล่งข้อมูล

  1. ปั้นเด็กสาธิต ม. มหิดล สู่สังคมโลก ยึดมั่นแนวทางพื้นฐานของความเป็นไทย - http://www.naewna.com/local/47243 [2013, April 8]
  2. Laboratory school - http://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_school [2013, April 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน