หน้าหลัก » Blogs » โรงเรียนสุจริต ต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดเผยถึงโครงการ “โรงเรียนสุจริต” (Upright School) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกง

การเรียนการสอน แบบดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 225 แห่ง

สพฐ. ได้ตั้งความหวังไว้ว่า เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้น เด็กไทยจะมีทั้งความเป็นไทย และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป ดังนั้น นอกจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมให้เด็กๆ แล้ว โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ก็ยังได้ร่วมปฏิญญาตน ดังนี้:

  1. เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น รูปธรรมและมีความยั่งยืน และ
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

สพฐ. ยังมีความคาดหวังอีกว่าเครือข่ายดังกล่าวจะไม่หยุดอยู่เพียงในโรงเรียน แต่จะต้องสะท้อนไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้รับรู้และร่วมดำเนินกิจกรรมด้วย ควบคู่กันไปกับการแก้ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต (Corruption) และความอยุติธรรมต่างๆ

สพฐ. กล่าวว่า รัฐบาล ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งองค์กรอิสระในการดำเนินงาน พัฒนา กระบวนการตรวจสอบ ที่เข้มงวดรัดกุม ไปจนถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคม

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา “เชิงรับ” หรือการแก้ปัญหาที่ “ปลายเหตุ” แบบนี้ ไม่สามารถทำให้ปัญหาหมดไปอย่าง ถาวร เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดมีการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา “เชิงรุก” หรือการแก้ปัญหาที่ “ต้นเหตุ” ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น

สพฐ. จะใช้วิธีเน้นความสำคัญของการให้เยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม สิทธิหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคม และให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่ง จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากจุดเริ่มเล็กๆ อย่างกลุ่มเด็กและเยาวชน แล้วจึงค่อยๆ ขยายเข้าสู่สังคมในวงกว้างในที่สุด

ทั้งนี้ได้มีการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน โดยรูปแบบที่โครงการสนใจ คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศและ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. สพฐ.ชู225 โรงเรียนสุจริตต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง - http://m.dailynews.co.th/education/196277 [2013, May 27].
  2. โรงเรียนสุจริต Upright School Project - https://www.facebook.com/UprightSchoolProject?sk=info [2013, May 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน