หน้าหลัก » Blogs » โรงเรียนสุจริต ต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โครงการ “โรงเรียนสุจริต” มีภารกิจหลักคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการ ได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริต ผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และเมื่อมีการดำเนิน งานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) อันเป็นที่มาของโครงการ “โรงเรียนสุจริต” นั้น เป็นหลักแนวคิดแห่งความสอดคล้องกันของการกระทำ ค่านิยม วิธีการ มาตรการ หลักการ ความคาดหวัง และผลลัพธ์ หากว่ากันตามหลักจริยศาสตร์แล้ว คำว่า “Integrity” หมายถึง ความซื่อสัตย์และซื่อตรงหรือความเที่ยงตรงในการกระทำ

“Integrity” อาจถูกมองเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับการเสแสร้งหลอกลวงก็ได้ (Hypocrisy) กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ถือเอาความเสมอต้นเสมอปลายภายใน [จิตใจ] เป็นคุณค่าอย่างหนึ่ง และยังมีข้อเสนออีกว่า บุคคลใดมีค่านิยมที่ขัดแย้งกันในใจ บุคคลนั้นควรอธิบาย [หรือเข้าใจ] ที่มาของความเหลื่อมล้ำดังกล่าว มิฉะนั้น ก็ควรเปลี่ยนความเชื่อเสียใหม่

คำว่า “Integrity” มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Integer” ที่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสมบูรณ์แบบ คนเราอาจตัดสินว่าคนอื่น “มีความซื่อสัตย์สุจริต” หรือไม่ จากระดับของการที่คนเหล่านั้นปฏิบัติตนไปตามค่านิยม ความเชื่อ และหลักการที่เขาอ้างว่าเขายึดถือเป็นหนึ่งเดียว [หรือสมบูรณ์แบบ] นั่นเอง

เมื่อมองลึกลงไปในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว เราจะ สามารถกล่าวได้ว่า คนๆ หนึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งที่คนๆ นั้นทำหรือเชื่อมั่น ประกอบด้วยการกระทำ วิธีการ มาตรการ และหลักการ ที่ล้วนมาจากแก่นเพียงแก่นเดียวของคุณค่าจริยธรรมที่ดีงามทั้งหลาย

ส่วนในด้านความรับผิดชอบในหน้าที่นั้น ความซื่อสัตย์สุจริต จะทำหน้าที่เป็นเสมือนความมุ่งมั่นที่จะปรับระบบคุณค่าและค่านิยม เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความเสมอต้นเสมอปลาย ในแง่ของการตีความตามความคิดเห็นส่วนบุคคล บางครั้งคนใช้คำว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” ก็ต่อเมื่อกล่าวถึงจริยธรรมอันสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว ตามความเห็นของเขาเท่านั้น

ดังนั้น คำว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” นี้ จึงไม่มีความหมายอันใดเลย สำหรับคนที่มีคำจำกัดความของลักษณะ “จริยธรรม” ที่แตกต่างกัน จนกระทั่งอาจกลายเป็นเพียงคำยืนยันที่คลุมเครือของความถูกต้อง หรือค่านิยมทางการเมือง เช่นเดียวกับการใช้คำคลุมเครืออย่าง “มีจริยธรรม” เมื่อพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

ในแง่ของกฎหมาย “ความซื่อสัตย์สุจริต” ถือเป็นรากฐานที่จำเป็น สำหรับทุกระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอำนาจสูงสุด และความเป็นกลางแห่งกฎหมาย ซึ่งระบบกฎหมายแบบดังกล่าวนั้น จะแตกต่างจากระบบการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งมักเป็นการปกครองที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริต เพราะมักเชิดชูความต้องการส่วนบุคคลและความจำเป็นของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ของคนส่วนรวม

ระบบเผด็จการมักอาศัยการควบคุมอย่างเข้มงวดของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในกิจการของรัฐ และเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร ทว่า เมื่อใดก็ตามที่พฤติกรรมการควบคุมเหล่านี้ประกอบไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์ การทุจริต หรือการหลอกลวง เมื่อนั้นก็แสดงถึงพฤติกรรมทางกระบวนการกฎหมายที่ขาดจริยธรรม

แหล่งข้อมูล:

  1. โรงเรียนสุจริต Upright School Project - https://www.facebook.com/UprightSchoolProject?sk=info [2013, May 28].
  2. Integrity - http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity [2013, May 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน