หน้าหลัก » Blogs » โรงเรียนสุจริต ต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนงานที่รวมไปถึงการติดตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” จากผู้เรียนและปัจจัยทั้งงที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรค ซึ่งจะทำให้ สพฐ. มีรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียน โดยมีกระบวนการคิด วินัย ความซื่อสัตย์และสุจริตอยู่อย่างพอเพียงตลอดจนมีจิตสาธารณะ เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน เป็นเยาวชนที่มีดีของประเทศชาติ และพลเมืองที่ดีของโลก

ในทางจิตวิทยา ก็มีตัวอย่างจากกรณี “การทดสอบความซื่อสัตย์สุจริต” เพื่อการจ้างงาน โดยมุ่งระบุตัวลูกจ้างที่อาจ กำลังปิดบังแง่มุมทางลบ หรือแง่มุมที่เสื่อมเสีย เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการบำบัดทางจิต หรือการใช้ยาเสพติด ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้จ้างงานได้ โดยการทดสอบดังกล่าว สันนิษฐานว่า บุคคลที่มี “ความซื่อสัตย์สุจริตต่ำ”

  • มักแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
  • มักพยายามหาเหตุและผลเพื่อแก้ต่างให้กับพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
  • มักคิดว่าคนอื่นมีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมได้มากกว่า
  • มักแสดงพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น
  • มักคิดว่า สังคมควรลงโทษพฤติกรรมบิดเบือนอย่างรุนแรง

สิ่งที่แยบยลของการทดสอบแบบนี้ก็คือ ความเชื่อที่ว่าการทดสอบจะสามารถตรวจจับคำตอบ “จอมปลอม” ได้จริงๆ ดังนั้น ผู้เข้าทดสอบที่มีพิรุธ จึงมักรายงานพฤติกรรมบิดเบือนในอดีตทุกอย่างของตนออกมา ในรูปแบบของพฤติกรรมบิดเบือนโดย “คนอื่น” และด้วยความคิดที่ว่ายิ่งตอบแบบตรงไปตรงมาเท่าไร “คะแนนความซื่อสัตย์สุจริต” ของตนก็จะสูงขึ้นเท่านั้น โดยหารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้ว กลับเป็นการแฉพฤติกรรมบิดเบือนของตนเองโดยไม่รู้ตัว

ประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ได้รับการระบุไว้หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ความซื่อสัตย์สุจริตส่วนบุคคล ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน และความซื่อสัตย์สุจริตในเชิงสติปัญญา

ในบริบททางธุรกิจ แนวคิดด้านความซื่อสัตย์สุจริตอาจมีประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือความน่าไว้วางใจระหว่างลูกจ้าง/นายจ้างอีกมาก ที่เห็นชัดที่สุดคือในบริบทของการตลาดและการวางตำแหน่งตราสินค้า (Brand positioning) คำว่า “Integrity” กลับมีความหมายว่า “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เพื่อตอกย้ำ “ความคงเส้นคงวา” ของสินค้าอันเป็นกลยุทธ์ของสื่อสารการตลาด

คำว่า “Integrity” ในอีกความหมายนั้น พบในงานเขียนวิชาการของ Michael Jensen และ Werner Erhard ในงานเขียนฉบับดังกล่าวได้มีการศึกษารูปแบบใหม่ของ “Integrity” ในฐานะที่เป็นสภาวะที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก ไม่เสียหาย แข็งแรง และสมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้เขียนทั้งสองได้จัดวางรูปแบบใหม่ดังกล่าว ให้สามารถเข้าถึงสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปัจเจกบุคคล กลุ่มต่างๆ องค์กร และสังคม [ซึ่งน่าจะรวมถึงโรงเรียนสุจริตด้วย] รูปแบบที่ผู้เขียนทั้งสองกำหนดขึ้นนี้ “เผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่มาที่ไประหว่างความซื่อสัตย์สุจริต และสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นในเรื่องคุณภาพชีวิต และการสร้างคุณค่าเพื่อองค์รวม”

แหล่งข้อมูล:

  1. โรงเรียนสุจริต Upright School Project - https://www.facebook.com/UprightSchoolProject?sk=info [2013, May 29].
  2. Integrity - http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity [2013, May 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul