หน้าหลัก » Blogs » ไข้หวัดในเด็กเล็ก (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ไข้หวัดในเด็กเล็ก ตอนที่ 1

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงโครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ –ปลอดโรค ปี พ.ศ. 2556 ว่า รัฐบาลมีนโยบายดูแลประชาชนชาวไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีปีละประมาณ 6 ล้านคน เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกๆ ด้าน ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวิต จิตใจ ของบุคคลเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ

ทั้งนี้รัฐบาลจะเร่งยกมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ที่มีประมาณ 20,000 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศที่มีประมาณ 26,000 แห่ง รวม 46,000 แห่ง เป็นสถานที่ปลอดโรคติดต่อ มีความปลอดภัยต่อเด็ก

ด้าน นายแพทย์ ประดิษฐ สินธุวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลต่างๆ ให้ปลอดโรคและน่าอยู่ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก เนื่องจากสถานดังกล่าว ถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็ก และเด็กใช้ชีวิตช่วงกลางวันร่วมกัน หากเด็กคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ก็จะติดกันง่ายและรวดเร็ว

กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการงาน 3 กรม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต เพื่อดูแลทั้งเรื่องความสะอาดสถานที่ โภชนาการ เครื่องเล่นเด็กที่กระตุ้นพัฒนาเด็ก การป้องกันโรค โดยเน้น 5 โรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กอันได้แก่ โรคไข้หวัด โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส โรคตาแดง และ โรคอุจจาระร่วง

โดยเฉพาะไข้หวัด ซึ่งเด็กป่วยบ่อยที่สุดโรคหนึ่ง และในเขตเมืองพบเฉลี่ยคนละ 5 - 8 ครั้งต่อปี ในเขตชนบทเฉลี่ยละ 3 - 5 ครั้งต่อปี รองลงมาคือ โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง โดยการฝึกอบรมบรรดาครูพี่เลี้ยง และจัดทำคู่มือการดูแลเด็กเบื้องต้น [เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปกครองด้วย]

เด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดได้ประมาณปีละ 8 ครั้งหรือมากกว่านั้น ซึ่งพบว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่พบได้บ่อยในสหรัฐอเมริกา และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่เด็กเล็กต้องไปพบแพทย์และกลับมานอนพักรักษาตัวที่บ้าน

ไข้หวัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไรโนไวรัส (Rhinoviruses) ซึ่งกระจายตัวเป็นละอองเล็กๆ ที่มองไม่เห็นในอากาศที่พวกเราหายใจเข้าไป หรือสัมผัสกับสิ่งของซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ มีมากกว่า 100 ชนิด สามารถผ่านระบบป้องกันของจมูกและคอ ไปกระตุ้นการทำปฏิกิริยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดอาการเจ็บคอและปวดหัว และมีอาการคัดจมูก

อากาศที่แห้งทั้งในบ้านหรือนอกบ้าน เป็นเหตุให้ร่างกายมีความต้านทานต่ำต่อการติดเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้หวัด ภายในบ้านที่มีเด็กเล็ก หากมีผู้ใหญ่ซึ่งสูบบุหรี่อยุ่ด้วย ผู้ใหญ่จะเป็นไข้หวัดได้บ่อยกว่าผู้ซึ่งไม่สูบบุหรี่ และผู้ที่สูบบุหรี่จะป่วยหนักขึ้นและนานขึ้น บางครั้งอาจเป็นถึงหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมในที่สุด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กเล็กไปด้วย ในเรื่องการติดต่อของเชื้อไวรัส

แหล่งข้อมูล:

  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต - http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000108005&Keyword=%ca%d8%a2%c0%d2%be [2013, September 15].
  2. Kid’s common cold - http://kidshealth.org/parent/infections/common/cold.html#cat20029 [2013, September 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน