หน้าหลัก » Blogs » Day Care พื้นฐานปฐมวัย (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การจัดการศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การดูแลเด็กที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้ดูแล และอีกลักษณะหนึ่งคือ จัดที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Center-based programs) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่

รูปแบบของการจัดสถานบริการเพื่อให้สอดคล้องกับเด็ก 8 ปีแรก ซึ่งแต่ละขวบปีมีความแตกต่างและพัฒนาการที่ต่างกันมาก จำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สถานรับดูแลและเลี้ยงเด็กเล็ก (Nursery) ซึ่งรับบริการดูแลเด็ก จำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. บ้านรับเลี้ยงเด็ก (Family day care) เป็นครอบครัวที่เปิดบริการรับเลี้ยงเด็กในช่วงกลางวัน ส่วนใหญ่จะรับดูแลเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 7-12 คน อาจเป็นลูกญาติ ลูกเพื่อน ลูกเพื่อนบ้าน โดยเลี้ยงไปควบคู่กับลูกตนเอง การดูแลให้การกินอยู่ทั่วไป ไม่มีการเรียนการสอน การรับดูแลอาจดูแลทั้งวัน หรือดูแลเฉพาะช่วงที่ผู้ปกครองมีธุระจำเป็น
  2. ศูนย์ดูแลเด็ก (Child care centers) เป็นสถานที่รับดูแลเด็กเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำงานกลางวัน โดยเน้นการเลี้ยงดูเด็กมากกว่าการจัดการเรียนการสอน อาจเริ่มรับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป หรือรับเฉพาะเด็กเล็ก บริการอาจจัดให้เฉพาะกลางวัน เรียกว่า Day-care center

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเตรียมตัวก่อนเข้าอนุบาล เป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเด็กเล็กในการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล ได้แก่

  1. โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery school) เป็นโรงเรียนที่พัฒนามาจากศูนย์ดูแลเด็ก การจัดบริการเน้นการดูแลเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพลานามัย จัดสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปี เปิดรับเลี้ยงตั้งแต่ครึ่งวันถึงเต็มวัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เล่นและเรียนไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและสติปัญญาของเด็ก
  2. โรงเรียนเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) ลักษณะเหมือนโรงเรียนเด็กเล็ก แต่เน้นการเตรียมตัวเด็กเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล รับเด็กอายุ 3 1/2 - 5 ปี

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนอนุบาล โดยมีการเรียนการสอนที่รัฐและเอกชนจัดทำขึ้น เพื่อเตรียมตัวเด็กให้พร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และไม่นับเป็นการศึกษาภาคบังคับ รับตั้งแต่อายุ 3-6 ปี มี 3 ชั้นปี คือ อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนอนุบาลนับเป็นการศึกษาสำหรับเด็ก อายุ 5-6 ปี ในกลุ่มนี้ยังรวมถึงโรงเรียนอนุบาลสาธิต ซึ่งเปิดในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันที่จัดตั้ง

กลุ่มที่ 4 โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับชั้น ป.1 (Pre-first grade หรือ junior first grade) เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล ได้เข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 รับเด็กอายุ 6-7 ปี สำหรับประเทศไทยรู้จักกันในนาม “ชั้น ป. เตรียม” หรือ เตรียมชั้นประถมปีที่ 1

กลุ่มที่ 5 โรงเรียนสำหรับเด็กป่วย (Hospital school) โรงพยาบาลบางแห่งจะจัดโรงเรียนในโรงพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อได้ศึกษาเล่าเรียน หรือทบทวนบทเรียนขณะอยู่โรงพยาบาล กล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันนั้นมีบทบาทสำคัญในสังคม เพราะจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องทำงานนอกบ้านและไม่มีผู้ช่วยดูแลบุตรหลาน การศึกษาปฐมวัยนั้น ครอบคลุมการดูแลเด็กและการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี ซึ่งรวมถึงการอนุบาลศึกษา ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย จะต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดีด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Day Care http://en.wikipedia.org/wiki/Day_care [2013, September 19]
  2. ความหมายของการศึกษาปฐมวัย http://www.vcharkarn.com/vblog/39525 [2013, September 19]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน