หน้าหลัก » เว็บบอร์ด » ห้องอนุบาล » ถ้าเริ่มเรียนตอนอายุ 1.8 ปี พอครบปีการศึกษาจะเลื่อนชั้นได้หรือไม่
ถ้าเริ่มเรียนตอนอายุ 1.8 ปี พอครบปีการศึกษาจะเลื่อนชั้นได้หรือไม่
panwatsa UID : 8602f วันที่ 15 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:57 น. #1
ถ้าจะเอาลูกเข้าเรียนช่วงอายุ 1.8 ปี (เกิดเดือนก.ย. 54) ก็ต้องเข้าระดับชั้นเตรียมอนุบาล ไม่ทราบว่าพอครบปีการศึกษา ลูกอายุจะประมาณ 2.8 ปี ไม่ทราบว่าจะสามารถเข้าสู่ระดับอนุบาล 1 ได้เลย หรือว่าต้องซ้ำชั้นอยู่เตรียมอนุบาลอีก 1 ปีการศึกษาหรือเปล่าครับ แล้วไม่ทราบว่าต้องมีหลักเกณฑ์อายุในการเลื่อนระดับชั้นไหมครับ จากเตรียมอนุบาล-ประถม ขอบคุณครับ
เพศ : หญิง อายุ : 1 ปี ชั้นเรียน : อ. 1
ดร. นิติธร ปิลวาสน์ UID : 9ed27 วันที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 0:07 น. #2

ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเด็กเข้าเรียนในระดับอนุบาลดังนี้ครับ

1. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอนุบาลที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. จะรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือบางแห่งจะเปิดสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลจะเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้แก่ เด็กที่มีอายุระหว่าง 4 – 5 ปี และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี (ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่สังกัดหน่วยงานของรัฐรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี) สำหรับการเริ่มเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลเด็กจะเริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 แล้วปีการศึกษาต่อไปจะเลื่อนชั้นไปอยู่ในระดับอนุบาลปีที่ 2 ใช้เวลาในการเรียนในระดับอนุบาลรวม 2 ปีการศึกษา

2. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอนุบาลที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. หรือเรียกว่าโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับอนุบาล ซึ่งจะเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้แก่ เด็กที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี อนุบาลปีที่ 2 เด็กที่มีอายุระหว่าง 4 – 5 ปี และชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กอายุระหว่าง 5 – 6 ปี สำหรับการเริ่มต้นเข้าเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเอกชนจะเริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 แล้วต่อเนื่องไปจนถึงอนุบาลปีที่ 3 น้อยรายนักที่จะมาเข้าเรียนในชั้นอนุบาล2 หรืออนุบาล 3 เนื่องจากเด็กควรได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามลำดับชั้น การจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนเอกชน รวม 3 ปีการศึกษา

3. สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery) จะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่เน้นด้านสุขภาวะและโภชนาการ ไม่เน้นด้าน วิชาการเป็นการเตรียมเด็กก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จะรับเด็กช่วงอายุระหว่าง 2 – 3 ปี

4. เกณฑ์การรับเด็กเข้าเรียนและการนับอายุเด็ก มีการกำหนดดังนี้

4.1 เด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ข้อ 1 การรับเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปี บริบูรณ์ ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั่นหมายความว่า เด็กที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2556 คือเด็กที่มีอายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ต้องเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

4.2 เด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือโรงเรียน อนุบาลเอกชน 1. ให้รับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ในสถานศึกษาเอกชนที่เปิดการสอนในระดับอนุบาล ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ 2. การนับอายุเด็กที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุบาล ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น นั่นหมายความว่า เด็กที่เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2556 คือเด็กที่มีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ต้องเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553

ดังนั้น จากระเบียบและเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล แสดงว่าลูกของคุณพ่ออายุ ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 นั่นคือ ลูกของคุณพ่อเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จะได้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (ของโรงเรียนเอกชนที่รับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์ ) ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นการเข้าเรียนในชั้นเตรียมตอนอายุ 1 ปี 8 เดือน และปีการศึกษาต่อไปเมื่อเด็กอายุ 2 ปี 8 เดือน เด็กก็ยังอายุไม่ครบ 3 ปี บริบูรณ์ ลูกของคุณพ่อก็จะยังคงเรียนในระดับชั้นเตรียมเหมือนเดิม เนื่องจากเกณฑ์การนับอายุดังกล่าว ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากว่าทางสถานศึกษาได้ทำการประประเมินพัฒนาการและความพร้อมลูกของท่านแล้วปรากฏว่า มีพัฒนาการเหนือเกณฑ์หรือมีลักษณะเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทางโรงเรียนอาจตัดสินให้ลูกของท่านเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าได้ สำหรับเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นในระดับอนุบาล 1 ไปชั้นอนุบาล 2 และจากชั้นอนุบาล 2 ไปชั้นอนุบาล 3 และจากชั้นอนุบาล 3 ไปเรียนในระดับประถมศึกษา จะใช้เกณฑ์การนับอายุตามรายละเอียดดังกล่าว ประกอบกับการประเมินพัฒนาการเด็กในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ แล้วถ้ามีความพร้อมตามวัยและอายุของเด็ก และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย เด็กก็จะเลื่อนชั้นได้ แต่ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องการให้ลูกเลื่อนชั้นโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมและพัฒนาการของเด็กอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามได้ดังนี้

1. เด็กมีระดับวุฒิภาวะไม่สอดคล้องกับระดับชั้นที่เข้าเรียน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ เช่น การไม่สามารถเข้าห้องน้ำ ทานอาหารเองไม่ได้ ทำให้เป็นภาระแก่ครูหรือผู้ดูแลเด็ก เด็กจะทำสิ่งต่างๆ ได้ช้ากว่าเพื่อนร่วมชั้นอาจทำให้ให้เกิดปมด้อยได้

2. การเกิดปัญหาด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน เนื่องจากเด็กมีวุฒิภาวะทางสังคมต่ำกว่าเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถเข้ากับเพื่อ สังเกตได้จากเด็กไม่สามารถเล่น ทำงาน หรือไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือพัฒนาการทางด้านต่างๆ เด็กที่เข้าเรียนก่อนเกณฑ์จะประสบปัญหาด้านการเรียน ไม่สามารถเรียนรู้ให้เท่าทันกับเพื่อนในชั้น เนื่องจากขาดวุฒิภาวะ ทำให้เด็กเบื่อการเรียน และส่งผลต่อไปในระยะยาว ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวนี้อาจทำให้คุณพ่อพิจารณาถึงข้อดีข้อจำกัดในการส่งลูกเข้าเรียนในระดับอนุบาลได้นะครับ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน