หน้าหลัก » เว็บบอร์ด » ห้องอนุบาล » ถามเรื่อง อัตราส่วนของคุณครูและนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน
ถามเรื่อง อัตราส่วนของคุณครูและนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน
panwatsa UID : 8602f วันที่ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:28 น. #1
ไม่ทราบว่าการกำหนดจำนวนของครูและเด็กนักเรีนแต่ละห้อง มีหลักเกณฑ์ไหมครับ รบกวนขอข้อมูลระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาครับ ขอบคุณมากครับ
เพศ : หญิง อายุ : 1 ปี ชั้นเรียน : อ. 1
ดร. นิติธร ปิลวาสน์ UID : 9ed27 วันที่ 24 พฤษภาคม 2013 เวลา 22:08 น. #2

อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนในแต่ละห้องทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษามีผลกระทบต่อการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ คือ ด้านการควบคุมชั้นเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ด้านการตรวจและติดตามงานนักเรียน ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการวัดและประเมินผล ดังนั้น จำนวนนักเรียนที่มีความเหมาะสมต่อครู 1 คน

ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายได้มากกว่า ห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากเกินไปจะทำให้ครูไม่สามารถดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ต่อ 1 ห้องเรียนมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัดส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ต่อ 1 ห้องเรียนมีดังนี้

ตาราง 1 แสดงสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ต่อ 1 ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนครู จำนวนห้องเรียน
อนุบาลศึกษา 30 1 1
ประถมศึกษา 40 1 1

สำหรับห้องเรียนอนุบาลในประเทศไทยบางโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างจำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน ต่อ จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียน 25 คน ต่อครู 1 คน และมีพี่เลี้ยงหรือครูผู้ช่วยอีก 1 คน แต่สำหรับโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังรับนักเรียนอนุบาลอยู่ที่ 30 คน ต่อครู 1 คน และไม่มีครูพี่เลี้ยงหรือผู่ช่วย และบางโรงเรียนอาจมีนักเรียนอนุบาลเกินจำนวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียนด้วย แต่จากการศึกษาสัดส่วนนักเรียนต่อครูในระดับอนุบาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ คือ นักเรียน 15 คน ต่อครู 1 คน

สมาคมการปฐมวัยศึกษาแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NAEYC ( National Association for the Education of Young Children) ได้วางนโยบายแนวการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ในเรื่องอัตราส่วนระหว่างนักเรียนต่อครูอนุบาล ( Bredekamp.1987) ดังนี้

ตาราง 2 แสดงอัตราส่วนระหว่างนักเรียนต่อครูตามนโยบายของสมาคม NAEYC
จำนวนนักเรียน จำนวนครู
25 2
15 - 18 1

หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาต่อจำนวนผู้ใหญ่ ครู หรือผู้ดูแลเด็ก แคทเธอรีน สมิธ ( Kathryn Smith. 1986 : 30 - 31) กล่าวไว้ตามตารางดังนี้

ตาราง 3 แสดงสัดส่วนจำนวนเด็กต่อผู้ใหญ่ ครู หรือผู้ดูแลเด็กแยกตามระดับอายุ
อายุ จำนวนผู้ใหญ่/ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็ก
2 ปี 1 8
3 ปี 1 10
4 ปี 1 10
ระดับอนุบาลศึกษา 1 20
ระดับประถมศึกษา 1 20
yuthana UID : dcb33 วันที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 0:09 น. #3
เรื่อง อัตราส่วนของคุณครูและนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน ของประเทศต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง ต่างจากของประเทศไทยหรือไม่
yuthana UID : dcb33 วันที่ 18 มิถุนายน 2015 เวลา 0:10 น. #4
ขอบคุณมากครับ
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน