TaamKru Aptitude Test (TKAT)
ดร.หม่อมหลวง จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ บรรณาธิการ ถามครู.com UID : 8450b วันที่ 14 January 2016 เวลา 23:34 น. #1

TaamKru Aptitude Test (TKAT) เป็นการทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้แบบปรับระดับอัตโนมัติ (Adaptive Test) สำหรับเด็กตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 6 ทักษะคือ ทักษะด้านเชาว์ปัญญา (IQ) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย ซึ่งคณาจารย์และนักวิชาการของ Taamkru.com ร่วมพัฒนาขึ้นบนหลักการสร้างชุดแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับแบบทดสอบ SAT GMAT GRE ฯลฯ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

แบบทดสอบแต่ละชุดมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคนซึ่งใช้แบบทดสอบต่างชุดกัน โดยมีการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กที่สอบเป็นรายบุคคล จากคลังข้อสอบของ Taamkru ซึ่งเป็นคลังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีข้อสอบมากกว่า 1,000,000 ข้อ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่คัดเลือกข้อสอบบนพื้นฐานของผลการตอบข้อสอบข้อที่ผ่านมาของเด็ก ซึ่งเมื่อเด็กทำข้อสอบชุดแรกแล้ว ระบบจะวิเคราะห์และประเมินระดับความสามารถของเด็ก เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมข้อต่อไป โดยมีหลักว่า ถ้าเด็กตอบข้อสอบถูกต้อง ข้อถัดไปจะยากขึ้น แต่ถ้าตอบผิด ข้อถัดไปจะง่ายลง

การทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้ TaamKru Aptitude Test (TKAT) นี้ นอกจาก สามารถทดสอบทักษะทางวิชาการของเด็กเป็นรายบุคคล มีการตรวจให้คะแนนและรายงานผลการวัดความถนัดทางการเรียนรู้ของเด็กได้ทันที มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความถนัดทางการเรียนรู้ของเด็กในความดูแลกับเด็กวัยเดียวกันได้อีกด้วย ดังนั้น จึงสามารถช่วยเหลือและเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปให้เด็กมีความพร้อมครบทุกด้านสำหรับการศึกษาในชั้นต่อไป

เพศ : อายุ : ชั้นเรียน :
sonthiwa UID : 2ae8c วันที่ 01 April 2018 เวลา 20:53 น. #2
ดีเลยจ้า
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน